Bier & Borrels

Shop

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bier&Borrels

Bier&Borrels is gevestigd aan de Groenstaat 16A, 4841 BD Prinsenbeek

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bier&Borrels. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de website van de Bier&Borrels., en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Bier&Borrels verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Bier&Borrels zijn vrijblijvend. Bier&Borrels behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Drankbudget en ontvangt u het door u betaalde bedrag van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Drankbudget deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns, inclusief eventueel statiegeld en inclusief Nederlands BTW, exclusief bezorgingskosten. Bier&Borrels verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mailadres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Bier&Borrels gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn enkel mogelijk binnen Nederland.

De bestelde goederen worden de eerstvolgende werkdag verzonden wanneer

voor 17:00 uur besteld en betaald is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad

 

zijn. Anders de daaropvolgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Bier&Borrels binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden geleverd zal de servicedesk van Bier&Borrels met de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling. Indien ervoor gekozen wordt de artikelen af te halen, kan dit de volgende werkdag op het adres: Groenstraat 16A 4841 BD in Prinsenbeek. De artikelen zullen gedurende 1 maand apart gehouden worden.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Bier&Borrels overschreden wordt, zal Drankbudget de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met de Bier&Borrels te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Bier&Borrels te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Bier&Borrels het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Bier&Borrels, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Bier&Borrels zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Bier&Borrels. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bier&Borrels kunnen worden uitgesloten.

Bier&Borrels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Drankbudget zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Bier&Borrels zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail of brief) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Bier&Borrels. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bier&Borrels deelt persoonsgegevens niet met derden en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Bier&Borrels, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Drankbudget. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Bier&Borrels, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actiecodes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grote aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actiecodes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van de Bier&Borrels website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Bier&Borrels geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Melding van fouten en/of manco’s in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bier&Borrels is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Bier&Borrels, Groenstraat 16A, 4841BD Prinsenbeek. info@bierenborrels.nl

Bier&Borrels is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van Bier&Borrels VOF, nummer 66169542.