Uw drankspecialist, online en in onze fysieke winkel

Algemen Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bier&Borrels
Drankbudget is gevestigd aan de Groenstaat 16A, 4841 BD Prinsenbeek
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten van Bier&Borrels. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
De leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de
website van de Bier&Borrels., en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze
voorwaarden in te houden.
Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle
gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden
derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische
storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van
informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot
gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
Bier&Borrels verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18
jaar.
Alle aanbiedingen van Bier&Borrels zijn vrijblijvend. Bier&Borrels behoudt zich te
allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op
basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of
flessen retourneren aan Drankbudget en ontvangt u het door u betaalde bedrag van
de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in
goede staat van de artikelen naar Drankbudget deze kosten komen voor rekening
van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.
De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website
aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns, inclusief
eventueel statiegeld en inclusief Nederlands BTW, exclusief
bezorgingskosten. Bier&Borrels verstuurt de bestelling zodra de betaling
ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.
Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer
gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de
afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mailadres. In het
geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Bier&Borrels gerechtigd de
order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de
afnemer in rekening te brengen.
Leveringen zijn enkel mogelijk binnen Nederland.
De bestelde goederen worden de eerstvolgende werkdag verzonden wanneer
voor 17:00 uur besteld en betaald is en wanneer de bestelde artikelen op voorraad

zijn. Anders de daaropvolgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde
artikelen bij Bier&Borrels binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2
werkdagen kunnen worden geleverd zal de servicedesk van Bier&Borrels met de
klant contact opnemen over zijn of haar bestelling. Indien ervoor gekozen wordt de
artikelen af te halen, kan dit de volgende werkdag op het adres: Groenstraat 16A
4841 BD in Prinsenbeek. De artikelen zullen gedurende 1 maand apart gehouden
worden.
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door
Bier&Borrels overschreden wordt, zal Drankbudget de afnemer hiervan (via e-mail of
telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de
overeenkomst met de Bier&Borrels te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail of
brief) aan Bier&Borrels te melden.
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane
betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14)
werkdagen nadat Bier&Borrels het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot
ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van
de afnemer teruggestort.
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Bier&Borrels, totdat alle
bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst
geleverde zaken volledig aan Bier&Borrels zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen
zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van
vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te
claimen.
Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor
Bier&Borrels. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat
redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product
op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door
Bier&Borrels kunnen worden uitgesloten.
Bier&Borrels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring,
een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of
niet meer tijdig leveren door leveranciers.
De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Drankbudget
zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Bier&Borrels zal de
afnemer hierover schriftelijk (via e-mail of brief) berichten.
Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in
een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de
bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de
afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de
Bier&Borrels. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bier&Borrels deelt
persoonsgegevens niet met derden en neemt maatregelen om te voorkomen dat
derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de
Bier&Borrels, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden
berusten bij de Drankbudget. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke
toestemming vooraf door de Bier&Borrels, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
Speciale actiecodes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grote aantallen of
wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1x per klant en/of bestelling zijn toe te
passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de
actiecodes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.
Afnemers en bezoekers van de Bier&Borrels website dienen alle intellectuele en
industriële eigendomsrechten die rusten op de door Bier&Borrels geleverde diensten
en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Melding van fouten en/of manco’s in een bestelling dienen uitsluitend per mail en
binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bier&Borrels is het
Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze
Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Bier&Borrels, Groenstraat 16A, 4841BD
Prinsenbeek. info@bierenborrels.nl
Bier&Borrels is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van
Bier&Borrels VOF, nummer 66169542.